Noties

‡bvwUk

SIGNATUR.jpgGZØviv Kzwocvov MY D”P we`¨vj‡qi 10g †kwY I 8g †kÖwYi wkÿv_©x‡`i AeMwZi Rb¨ Rvbv‡bv †h, AvMvgx 01/10/2018Bs ZvwiL †ivR †mvgevi n‡Z wbe©vPbx I g‡Wj †U÷ cixÿv AbywôZ n‡e| ZvB mKj wkÿv_©x‡`i AvMvgx 30/09/2018Bs Zvwi‡Li g‡a¨ we`¨vj‡qi hveZxq cvIbv mn cixÿvi wdm ¯^¯^ †kÖwY wkÿ‡Ki wbKU Rgv †`Iqvi Rb¨ wb‡`©k cÖ`vb Kiv nj|

 

                                                                                            ZvwiLt 23/09/2018